Brocólis

Produtos: Agree, Thuricide

Pragas: Plutella xylostella

Armadilha: –