Couve

Produtos: Agree, Thuricide

Pragas: Plutella xylostella, Ascia monuste orseis, Trichoplusia ni

Armadilha: –