Goiaba

Produtos: Bio Trimedlure

Pragas: Ceratitis capitata

Armadilha:  Jackson, McPhail