Tomate

Produtos: Agree, Bio Neo, Bio Pseudoplusia, Bio Spodoptera, Bio Tuta

Pragas: Neoleucinodes elegantalis, Pseudoplusia includens, Spodoptera frugiperda, Tuta absoluta

Armadilha: Armadilha para Neo, Delta